Katamaran, Luftaufnahme, Punta Cana, Karibik, Dominikanische Republik
Katamaran, Luftaufnahme, Punta Cana, Karibik, Dominikanische Republik

Foto-Nr. rdi_04402