Schwarzfleck - Stachelrochen, Taeniura meyeni, Indischer Ozean, Seychellen
Schwarzfleck - Stachelrochen, Taeniura meyeni, Indischer Ozean, Seychellen

Foto-Nr. rdi_00274