Ambon Chromis, Chromis amoinensis, Florida Islands, Solomon Islands
Ambon Chromis, Chromis amoinensis, Florida Islands, Solomon Islands

Image no. rds_15177