Kleins Butterflyfish, Chaetodon kleinii, Florida Islands, Solomon Islands
Kleins Butterflyfish, Chaetodon kleinii, Florida Islands, Solomon Islands

Image no. rds_15157