Dyeing Poison Dart Frog, Dendrobates tinctorius, n/a, Brazil
Dyeing Poison Dart Frog, Dendrobates tinctorius, n/a, Brazil

Image no. rds_14299