Giant Porites Coral, Porites sp., Christmas Island, Australia
Giant Porites Coral, Porites sp., Christmas Island, Australia

Image no. rds_16519