Beluga Whale, Delphinapterus leucas, San Diego, SeaWorld, USA, California
Beluga Whale, Delphinapterus leucas, San Diego, SeaWorld, USA, California

Image no. rdi_04985