Moon Jellyfish, Aurelia aurita, ShaŽab Shouna, Red Sea, Egypt
Moon Jellyfish, Aurelia aurita, ShaŽab Shouna, Red Sea, Egypt

Image no. rdi_03049