Spotfin Lionfish, Pterois antennata, Florida Islands, Solomon Islands
Spotfin Lionfish, Pterois antennata, Florida Islands, Solomon Islands

Image no. rds_15181